Polityka prywatności

Załącznik nr 6 do PBDOKLAUZULA INFORMACYJNA - kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAVIFLEET SP. Z O. O. z siedzibą ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, tel: +48 18 54 19 007 e-mail: biuro@navifleet.pl (dalej AD);

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro@navifleet.pl lub adres siedziby wskazany w ust. 1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych poniżej:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies na stronach www.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych formularzy udostępnianych przez AD w postaci usług świadczonych drogą elektroniczną

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych niezbędnych w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz art. 6 ust 1 lit a – tj zgoda w zakresie innych danych udostępnionych podczas zawarcia i wykonania takiej umowy


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz jeśli to konieczne, w szczególnych wypadkach podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD np. pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom i instytucjom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy:

Czas przechowywania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.- min. 5 lat

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

Dane dla celów marketingowych

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody

– do czasu jej wycofania; - W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane dla celów dochodzenia roszczeń

W przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie).


Informujemy także, że przepisy szczególne mogą przewidywać odmienne uregulowania w zakresie przechowywania okreslonyh kategorii danych. Administrator danych będzie zawsze w takich wypadkach dzialał zgodnie z takimi uregulowaniami.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo do cofniecia zgody co do danych przetwarzanych na jej podstawie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. Od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń a ich nie podanie z wyjatkiem adresu e-mail i nr telefonu spowoduje niemożnosć zawarcia i wykonania umowy. Podanie innych danych jest dobrowolne.

9) Przy zawieraniu umowy lub w celu dochodzenia roszczeń będziemy wykorzystywać Pan/Pana dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG) oraz bazie Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie publicznie ujawnionym, oraz możemy korzystać z bazy podmiotów zajmujących się profesjonalnym zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnionym w celu weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej (cel: zawarcie i wykonanie umowy) oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z łączącej nas umowy przez okres do czasu kiedy przedawniają się roszczenia z łączącej nas umowy (cel: prawnie uzasadniony interes).

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Możemy jednak nasze decyzje o zawarciu umowy lub zmianie jej warunków podjąć w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej, o fakty zalegania z zapłatą wobec nas lub innych podmiotów, odnotowanych w systemach informatycznych progach i limitach osiąganych przez Panią/Pana, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.