Navifleet Manager - Polityka prywatności

Navifleet Manager to aplikacja dostępna w wersji webowej oraz mobilnej (dalej jako „Aplikacja”).

Oprócz samej aplikacji, funkcjonują również oddzielne strony internetowe służące zaprezentowaniu oferty, funkcji i możliwości aplikacji (dalej jako „Strony”).

Administratorem Aplikacji i Stron jest NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-535 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. 

Korzystanie przez Ciebie z Aplikacji i Stron wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji gromadzonych z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz wszystkie ważne informacje z tym związane.

Jeżeli czytasz tę politykę prywatności jako pracownik / współpracownik / zleceniobiorca / podwykonawca, a Twoje dane osobowe zostały wprowadzone do Navifleet przez podmiot Cię zatrudniający, wiedz, że w określonym zakresie nie występujemy jako administrator Twoich danych osobowych, a wyłącznie jako podmiot przetwarzający, któremu Twoje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania. W takiej sytuacji, niniejsza polityka prywatności nie dotyczy Twojej osoby w zakresie, który odnosi się do przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy na korzystanie z Navifleet. 

Spis treści

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

# 5: Skąd mamy informacje na Twój temat?

# 6: Czy dane są bezpieczne?

# 7: Jak długo przechowujemy dane osobowe?

# 8: Kim są odbiorcy danych osobowych?

# 9: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

# 10: Czy korzystamy z profilowania?

# 11: Jakie masz prawa?

# 12: Czy korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii i na czym to polega?

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii?

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii?

# 16: Jakie narzędzia zewnętrzne są przez nas wykorzystywane?

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

# 20: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

# 21: Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Załącznik - Wykaz narzędzi zewnętrznych

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-535 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. Tam, gdzie w Polityce prywatności posługujemy się sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myśli wskazany podmiot.

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w spółce, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych (IOD) z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail biuro@navifleet.pl. 

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

Cel przetwarzania
Omówienie celu przetwarzania
Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy o korzystanie
z Aplikacji
Zawarcie umowy odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na zasadach określonych w regulaminie Aplikacji i wymaga podania niezbędnych w tym celu danych osobowych.
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
Zawarcie umowy skutkuje utworzeniem konta użytkownika w Aplikacji. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, zgodnie z dostępnymi opcjami w ramach konta.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe trafiają do systemu CRM.
Dane fakturowe trafiają do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.
Po zakończeniu obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z właściwymi przepisami dotyczącymi prawa do odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową
Obsługa korespondencji
Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chata, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji.
Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu.
Korespondencja może być również zaciągana do systemu CRM.
Po zakończeniu wymiany korespondencji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na odpowiadaniu na przychodzące wiadomości
Księgowość
W związku z wykonywaniem umowy realizujemy także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp.
Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.
Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego
Archiwum
Na potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. Archiwum jest tworzone na potrzeby obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby rozliczalności (wykazanie, że przestrzegaliśmy zasad ochrony danych osobowych, np. obsługując należycie kierowane do nas żądania dot. przetwarzanych danych).
art. 6 ust. 1 lit. f RODOprawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na zabezpieczeniu danych na potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby wykazania przestrzegania obowiązków wynikających z RODO (rozliczalność)
Marketing własny
Prowadzimy działania marketingowe, m.in. z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi, np. Facebook Ads, LinkedIN Ads.
Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych znajdziesz w sekcji tej polityki prywatności poświęconej używanym przez nas narzędziom.
Ponadto, Twój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego systemu reklamowego (np. Facebook Ads, LinkedIN Ads) w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail jest używany w procesie dopasowania prowadzonym przez dany system reklamowy. System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.
art. 6 ust. 1 lit. f RODOprawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na marketingu własnym
Analiza i statystyka
Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, np. Google Analytics, Amplitude, Freshsales.
Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych znajdziesz w sekcji tej polityki prywatności poświęconej używanym przez nas narzędziom.
art. 6 ust. 1 lit. f RODOprawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji lub Stron przez użytkowników w celu dalszej optymalizacji Aplikacji lub Stron
Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.
W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dot. danych osobowych).
Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z innymi właściwymi przepisami RODO
Realizacja obowiązków wynikających z aktu
o usługach cyfrowych (DSA)
Jako dostawca usług pośrednich, jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych (DSA), takich jak przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących przechowywanych treści lub informacji, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań dotyczących podjętych przez nas decyzji, udzielanie określonych informacji na temat użytkownika po otrzymaniu nakazu wydanego przez upoważnione instytucje lub organy oraz zawiadamianie organów ścigania lub organów sądowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Stron.
Na te potrzeby przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez prawo.  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami DSA

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W ramach każdego z opisanych powyżej celów możemy przetwarzać inny zakres danych – taki, jaki jest niezbędny do realizacji określonego celu. Pośród danych znajdują się informacje takie jak: 

# 5: Skąd mamy informacje na Twój temat?

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy rejestrujesz konto użytkownika w Aplikacji i wprowadzasz dane pojazdów, użytkowników i innych obiektów w systemie, przesyłasz reklamację, kontaktujesz się z nami.

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych znajdziesz w załączniku do tej polityki prywatności.

# 6: Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

# 7: Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Okresy przechowywania zostały wskazane w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania danych
Okres przechowywania danych
Zawarcia i wykonanie umowy
Do czasu wykonania umowy.
Reklamacje i odstąpienia od umowy
Do czasu zakończenia obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy.
Analiza i statystyka
Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Marketing własny
Do czasu utraty przydatności informacji lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Kontakt i korespondencja
Przez czas trwania kontaktu między nami.
Obowiązki podatkowe i księgowe
Przez czas wymagany przez przepisy prawa.
Archiwum
Do czasu przedawnienia roszczeń.
Obowiązki dot. ochrony danych osobowych
Do upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.
Obowiązki związane z DSA
Do upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako dostawcy usługi pośredniej.

# 8: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zostali wskazani w poniższej tabeli.

Podmiot przetwarzający
Cel współpracy z podmiotem przetwarzającym
Hostingodawca
Przechowywanie danych na serwerze.
Dostawca systemu fakturowego
Wystawianie faktur.
Dostawca systemu analitycznego
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych.
Biuro rachunkowe
Księgowość.
Dostawca systemu CRM
Zarządzanie projektami, usprawnienie pracy, marketing własny.
Obsługa techniczna
Prace techniczne dotyczące obszarów z danymi osobowymi.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Do informacji gromadzonych przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (patrz: załącznik do polityki prywatności), mają dostęp dostawcy tych narzędzi. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

# 9: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Do państw trzecich, w szczególności do USA, mogą być przekazywane jedynie informacje anonimowe gromadzone z wykorzystaniem plików cookies lub innych podobnych technologii, które są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (patrz: załącznik do polityki prywatności). O tych transferach decydują samodzielnie dostawcy narzędzi.

# 10: Czy korzystamy z profilowania? 

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, w ramach których możemy podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej strony czy też podpowiadać Ci rozwiązania, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

# 11: Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

# 12: Czy korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii i na czym to polega?

Nasze Strony oraz Aplikacja, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe oraz aplikacje, wykorzystują pliki cookies oraz inne podobne technologie, takie jak kody lub piksele śledzące, API konwersji itp.   

Z wykorzystaniem cookies lub innych podobnych technologii gromadzone są określone informacje wykorzystywane następnie w różnych celach, począwszy od zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych funkcji Stron lub Aplikacji, poprzez analizę zachowań użytkowników na Stronach lub w Aplikacji, skończywszy na kierowaniu targetowanej reklamy. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz innych podobnych technologiach, możesz zapoznać się np. z tymi materiałami: 

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z cookies lub innych podobnych technologii?

Z plików cookies lub innych podobnych technologii korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies lub inne podobne technologie są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług.

Pliki cookies lub inne podobne technologie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z nich. 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies lub inne podobne technologie?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies lub innych podobnych technologii w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies lub inne podobne technologie. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies lub podobnymi technologiami, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies lub podobnymi technologiami może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies lub innych technologii, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies lub innymi podobnymi technologiami bezpośrednio z poziomu naszych Stron. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm prywatności, który pozwala Ci blokować te pliki cookies lub inne technologie, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies lub innych technologii może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na Stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies lub inne podobne technologie. 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies lub innych podobnych technologii?

Pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów Stron oraz Aplikacji, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na Stronach, zapamiętywanie określonych wyborów itp. 

Ponadto, pliki cookies lub inne podobne technologie wykorzystywane są w celu prowadzenia działań statystycznych, analitycznych i marketingowych. 

W plikach cookies przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu prywatności funkcjonującej w ramach naszych Stron.  

Część plików cookies lub innych podobnych technologii związana jest z narzędziami zewnętrznymi, z których korzystamy, a dostawcy tych narzędzi mogą uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych za pomocą tych plików cookies lub innych podobnych technologii. Szczegóły na temat narzędzi zewnętrznych znajdują się w załączniku do Polityki prywatności.

# 16: Jakie narzędzia zewnętrzne są przez nas wykorzystywane?

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies lub innych podobnych technologii, oraz szczegółowy opis tych narzędzi znajdziesz w załączniku do tej polityki prywatności.

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na Stronach lub w Aplikacji. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do tej polityki prywatności.

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach Stron lub Aplikacji. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do tej polityki prywatności.

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

# 20: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres biuro@navifleet.pl.  

# 21: Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli posiadamy Twoje elektroniczne dane kontaktowe, a zmiana polityki prywatności ma wpływ na zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, otrzymasz od nas powiadomienie o zmianie polityki prywatności.

Wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Nazwa narzędzia
Opis działania
Google Analytics
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie Stron specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na Stronach. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych, które nie pozwalają nam na Twoją identyfikację, takich jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas sesji, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w poszczególne linki, ruchy myszką, scrollowania strony, źródło, z którego przechodzisz na Stronę, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci.
Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, możemy prowadzić analizy zachowań użytkowników na Stronach i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu projektowania rozwiązań poprawiających efektywność Stron.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
Meta Pixel
Korzystamy z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na Stronach zaimplementowaliśmy w ramach Stron Pixel Meta, który w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na Stronach oraz przesyła je do systemu reklamowego Meta.
W ramach systemu reklamowego Meta mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych, które nie pozwalają nam na Twoją identyfikację, takich jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas sesji, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w poszczególne linki, ruchy myszką, scrollowania strony, źródło, z którego przechodzisz na Stronę, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci.
Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu reklamowego Meta w zależności od Twoich zachowań na Stronach oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.
Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi informacjami o Tobie gromadzonymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisów zarządzanych przez spółkę (m.in. Facebook, Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Meta nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.
LinkedIN Insight Tag
Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIN zapewnianego przez spółkę LinkedIN Ireland Unlimited Company. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na Stronach zaimplementowaliśmy w ramach Stron LinkedIN Insight Tag, który w sposób automatyczny informacje na temat Twojej aktywności na Stronach przesyłane następnie do systemu reklamowego LinkedIN.  
W ramach systemu reklamowego LinkedIN mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych, które nie pozwalają nam na Twoją identyfikację, takich jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądane podstrony, czas sesji, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, kliknięcia w poszczególne linki, ruchy myszką, scrollowania strony, źródło, z którego przechodzisz na Stronę, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci.
Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu reklamowego LinkedIN w zależności od Twoich zachowań na Stronach oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.
Informacje gromadzone przez LinkedIN wykorzystywane są również przez LinkedIN w celu dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie LinkedIN, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej LinkedIN, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu LinkedIN. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności LinkedIN.
Możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w serwisie LinkedIN tutaj.
Amplitude
Korzystamy z systemu analitycznego Amplitude, którego dostawcą jest amerykańska spółka Amplitude, Inc. System ten, poprzez integrację z Aplikacją, w sposób automatyczny gromadzi informacje statystyczne związane z Twoją aktywnością w Aplikacji, np. kliknięcia w przyciski. Informacjom statystycznym nie towarzyszą dane osobowe. Zgromadzone informacje wykorzystujemy w celu optymalizacji Aplikacji pod kątem jej jak najdalej idącej użyteczności dla użytkowników.
Freshsales
Korzystamy z systemu CRM Freshsales, którego dostawcą jest amerykańska spółka Freshworks, Inc. System ten, poprzez skrypt śledzący zainstalowany na Stronach, w sposób automatyczny gromadzi informacje statystyczne związane z Twoją aktywnością na Stronach, np. kliknięcia w linki. Informacjom statystycznym towarzyszą dane osobowe (numer telefonu, nazwa organizacji, imię i nazwisko, adres e-mail) oraz dane techniczne, np. system operacyjny, rodzaj urządzenia, przeglądarka. Zgromadzone informacje wykorzystujemy w celu segmentacji użytkowników, personalizacji komunikacji marketingowej oraz do optymalizacji doświadczeń użytkowników na Stronach.
Dostawca systemu Freshales jest podmiotem przetwarzającym, z którym jesteśmy związani umową powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie przetwarza zgromadzonych informacji we własnych celach.

Załącznik nr 3 - lista podmiotów podprzetwarzających

  1. Centuria S.A
  2. Amazon Web Services Inc.