Navifleet Manager - Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Navifleet Manager (dalej “Navifleet”) to kompleksowa platforma do zarządzania flotą pojazdów, która pozwala korzystać, w szczególności, z następujących funkcji:
  1. Ewidencja danych flotowych (m.in. pojazdy, użytkownicy, skany dokumentów, zdjęcia)
  2. Elektroniczne protokoły przekazania pojazdu
  3. Okresowe raporty stanu pojazdu
  4. Zgłaszanie oraz ewidencjonowanie szkód i uwag do stanu pojazdu
  5. Ewidencjonowanie dokumentów i regulaminów flotowych
 2. Podmiotem zarządzającym Navifleet jest NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. Ilekroć w dalszej części tego regulaminu posługujemy się sformułowaniami typu „my, „nasze”, „nami” itp., mamy na myśli podmiot wskazany powyżej.
 3. Korzystanie z Navifleet odbywa się w ramach serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej na podstawie:
  1. Darmowego okresu testowego, obowiązującego przez 7 dni od założenia konta.
  2. Płatnego okresu współpracy, który wymaga umowy o korzystanie z Navifleet zawieranej z nami w sposób tradycyjny w formie pisemnej albo dokumentowej (wymiana skanów podpisanej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub  poprzez akceptację przez Ciebie niniejszego regulaminu drogą elektroniczną. Jeżeli zawierasz umowę w sposób tradycyjny, jej treść ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu, a regulamin znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym umową. 
 4. Kontakt w sprawach związanych z Navifleet możliwy jest na zasadach określonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej
 5. Do korzystania z Navifleet w ramach serwisu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia z zainstalowaną, aktualną przeglądarką internetową i włączoną obsługą plików cookies, połączenie z internetem oraz aktywny adres e-mail. 
 6. Do korzystania z Navifleet w ramach aplikacji mobilnej konieczne jest posiadanie urządzenia ze sprawnym i aktualnym systemem Android lub iOS, połączenie z internetem, aktywny adres e-mail. 

§ 2 Strony umowy

 1. Usługodawcą jesteśmy my, tj. NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. 
 1. Usługobiorcą jesteś Ty, a jeżeli akceptujesz niniejszy regulamin w imieniu innego podmiotu, np. spółki, to usługobiorcą jest ten podmiot. W tej drugiej sytuacji, akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem, że jesteś uprawniony do zawarcia z nami umowy w imieniu tego podmiotu, np. spółki. 
 2. Ilekroć zwracamy się do Ciebie w tym regulaminie per “Ty”, mamy na myśli usługobiorcę. 
 3. Pamiętaj, żeby zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkie osoby, które będą korzystać z Navifleet w ramach zawieranej umowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie przez te osoby z Navifleet. Działania wszystkich tych osób będą zawsze traktowane tak jak działanie usługobiorcy będącego stroną umowy.  

§ 3 Umowa o świadczenie usług i konto użytkownika

 1. Chwilą zawarcia umowy jest doręczenie nam egzemplarza (lub skanu) umowy podpisanej przez  lub moment doręczenia nam Twojego oświadczenia o akceptacji regulaminu. 
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego czasowi, jaki pozostał do końca okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie jest dokonywane, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w chwili wypowiedzenia do końca okresu rozliczeniowego pozostał mniej niż miesiąc, okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. Wypowiedzenie może zostać złożone na piśmie, za pośrednictwem panelu pomocy po zalogowaniu się do konta użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Jeżeli zawierasz umowę, będąc konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, możesz odstąpić od umowy o korzystanie z Navifleet w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Konto użytkownika pozwala na korzystanie ze wszystkich zamówionych funkcji Navifleet po uprzednim zalogowaniu się do konta. Logowanie następuje za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Navifleet. 
 5. W ramach konta użytkownika możesz tworzyć również subkonta dla innych osób w Twojej organizacji, decydując o ich uprawnieniach. Każda osoba, dla której utworzysz subkonto będzie mogła zalogować się do swojego subkonta za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Navifleet i korzystać z Navifleet w zakresie wynikającym z przyznanych przez Ciebie uprawnień przypisanych do tego subkonta. Pamiętaj, ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie przez te osoby z Navifleet. Działania wszystkich tych osób będą zawsze traktowane tak jak działanie usługobiorcy będącego stroną umowy.  

§ 4 Zakres dostępnych funkcji

 1. Zakres dostępnych funkcji w ramach Navifleet zależy od konfiguracji usługi.
 2. Konfiguracja usługi jest następstwem wyboru określonych modułów. 
 3. Możliwe opcje wyboru omawiane są podczas rozmowy z naszym handlowcem.  
 4. Wybór modułów następuje w ramach indywidualnych ustaleń z naszym handlowcem i potwierdzany jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail. 
 5. Konfiguracja usługi może podlegać zmianom w czasie trwania umowy. 
 6. Zmiana konfiguracji usługi następuje w ramach indywidualnych ustaleń z naszym handlowcem i potwierdzana jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail.
 7. Zmiana konfiguracji usługi polegająca na poszerzeniu zakresu funkcji poprzez wybór dodatkowych modułów znajduje zastosowanie od chwili potwierdzenia zmiany poprzez elektroniczne zamówienie. 
 8. Zmiana konfiguracji usługi polegająca na zawężeniu zakresu funkcji poprzez rezygnację z określonych modułów lub zmniejszenie liczby pojazdów w systemie, znajduje zastosowanie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zmiana została potwierdzona poprzez elektroniczne zamówienie. 
 9. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia prac technicznych i informatycznych mających na celu rozwój Navifleet. W wyniku takich prac, funkcje dostępne dla Ciebie w ramach Navifleet mogą ulegać zmianie. Jeżeli zmiany są dla Ciebie nie do zaakceptowania, możesz wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia.

§ 5 Opłaty abonamentowe

 1. Opłatę abonamentową stanowi wynagrodzenie za korzystanie z Navifleet.
 2. Korzystanie z Navifleet jest nieodpłatne przez pierwsze 7 dni od momentu w którym założysz konto w naszej aplikacji. Po tym okresie Twoje konto zostanie automatycznie zablokowane i żadne opłaty nie zostaną przez nas naliczone. Opłatę abonamentową zaczniemy naliczać od dnia, w którym podpiszemy umowę o korzystanie z Navifleet, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.  
 3. Wynagrodzenie za korzystanie z Navifleet ustalane jest w kwocie za miesiąc kalendarzowy korzystania z Navifleet, ale płatności opłat abonamentowych następują w okresach rozliczeniowych, które mogą być dłuższe niż miesiąc kalendarzowy.  
 4. Wynagrodzenie jest nam należne za samą możliwość zapewnienia Ci możliwości korzystania z Navifleet, niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz ze wszystkich lub poszczególnych funkcji.
 5. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i potwierdzana w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail. Jesteśmy uprawnieni do podwyższenia wysokości wynagrodzenia ze skutkiem na początek kolejnego okresu rozliczeniowego, informując Cię o tym najpóźniej na 7 dni przed upływem trwającego okresu rozliczeniowego. W razie niemożności dojścia do porozumienia co do wysokości podwyższonego wynagrodzenia, masz prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia. Podwyższenie wynagrodzenia potwierdzane jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail.
 6. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, wynagrodzenie może podlegać corocznej (najpóźniej do końca lutego każdego roku kalendarzowego) waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Informujemy Cię o waloryzacji wynagrodzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwaloryzowane wynagrodzenie obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym informujemy Cię o waloryzacji.
 7. Okres rozliczeniowy ustalany jest indywidualnie i potwierdzany w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail, z tym, że jest to zawsze okres odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu lub jego wybranej wielokrotności, np. 1 miesiąc kalendarzowy, 3 miesiące kalendarzowe itp. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
 8. Możesz zmienić okres rozliczeniowy, kontaktując się z nami najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem trwającego okresu rozliczeniowego.
 9. Zmiana odnosi skutek wraz z rozpoczęciem się kolejnego okresu rozliczeniowego.
 10. Opłata abonamentowa płatna jest na podstawie faktury doręczanej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail właściwy dla wysyłki faktur.
 11. Faktury wystawiane są pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 12. Opłata abonamentowa płatna jest z góry za miesiące objęte obowiązującym okresem rozliczeniowym, w terminie 7 dni od doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych.
 13. Jeżeli pierwszy dzień odpłatnego korzystania z Navifleet nie przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, pierwsza faktura obejmuje również proporcjonalnie obliczoną opłatę abonamentową za okres od pierwszego dnia odpłatnego korzystania z Navifleet do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym przypadł pierwszy dzień odpłatnego korzystania z Navifleet. 
 14. Numer rachunku wskazany na wystawianych fakturach jest indywidualnym rachunkiem (rachunkiem technicznym) związanym bezpośrednio ze zgłoszonym przez nas w Urzędzie Skarbowym i umieszczonym w elektronicznym wykazie podmiotów rachunkiem rozliczeniowym nr 86 2490 0005 0000 4500 6566 5502. Korzystanie z rachunku technicznego jest prawnie dopuszczalne i pozwala na szybsze rozliczanie płatności. 
 15. W sytuacji, o której mowa w §4 ust. 7 regulaminu (poszerzenie zakresu funkcji), do faktury za pierwszy okres rozliczeniowy przypadający po zmianie konfiguracji usługi, doliczana jest proporcjonalnie obliczona kwota za dodatkowe funkcje aktywne w poprzednim okresie rozliczeniowym, uprzednio nie rozliczone.  
 16. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty abonamentowej przekraczającego 14 dni, mamy prawo zablokować Ci możliwość korzystania z Navifleet. Przywrócenie możliwości korzystania z Navifleet nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym zaległości lub pozytywnej autoryzacji w systemie płatności elektronicznych.
 17. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty abonamentowej przekraczającego 28 dni, mamy dodatkowo prawo wypowiedzieć (wypowiedzenie może zostać dokonane w formie oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail) łączącą umowę o korzystanie z Navifleet ze skutkiem natychmiastowym.
 18. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem dostępnych w ramach konta użytkownika wcześniej zgromadzonych danych w aplikacji Navifleet po upływie 30 dni od rozwiązania umowy, chyba że otrzymamy od Ciebie polecenie usunięcia danych wcześniej. W takiej sytuacji, ewentualne ponowne skorzystanie z Navifleet wymaga opłacenia zaległości. Wszystkie te działania płatne są zgodnie z indywidualną wyceną dokonywaną na etapie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie ponownego skorzystania z Navifleet. Jeżeli ponowne skorzystanie z Navifleet następuje po trwałym usunięciu danych, o którym mowa powyżej, nie istnieje możliwość odtworzenia danych wcześniej zgromadzonych danych w aplikacji.

§ 6 Odpowiedzialność, wsparcie, reklamacje

 1. Przed zawarciem z nami umowy, masz możliwość zapoznania się z wersją testową Navifleet celem podjęcia decyzji, czy Navifleet odpowiada Twoim potrzebom, co oznacza, że zawarcie z nami umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Navifleet odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i umożliwia zrealizowanie celów oczekiwanych przez Ciebie.
 2. Niezależnie od powyższego, podkreślamy, że zapewniamy Ci możliwość korzystania z Navifleet w modelu “as-is”. Nie dajemy gwarancji, że Navifleet będzie w pełni odpowiadać Twoim potrzebom oraz umożliwi zrealizowanie wszystkich celów oczekiwanych przez Ciebie. 
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące działanie Navifleet wynikające z okoliczności niezależnych od nas. Takie okoliczności to, w szczególności:
  1. nieracjonalne cele lub Twoje nieuzasadnione oczekiwania związane z Navifleet,
  2. przerwy w dostępności sieci internetowej po Twojej stronie, 
  3. awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  4. niestosowanie się przez Ciebie do naszych wskazówek i zaleceń w zakresie optymalnego korzystania z Navifleet,
  5. siła wyższa,
 4. Nasza ewentualna odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczona jest do dwukrotności kwoty zapłaconej nam tytułem opłaty abonamentowej w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień skierowania do nas roszczeń. 
 5. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych. Prace mogą być planowane albo nieplanowane, wynikające z nieprzewidzianych okoliczności. O planowanych pracach mających charakter istotny i wymagający dłuższego czasu, informujemy Cię z wyprzedzeniem na co najmniej 3 dni przed planowanymi pracami. 
 6. Zapewniamy wsparcie techniczne związane z Navifleet dostępne w dni robocze w godzinach 08:00 - 16:00. Wsparcie świadczone jest zdalnie. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na Twojej infrastrukturze, w szczególności w miejscu Twojego zamieszkania lub siedziby. Zgłoszenia w ramach wsparcia technicznego możesz przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@navifleet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Zastrzegamy sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uznamy za stosowny. Jesteś zobowiązany pomóc nam w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki. Na każde zgłoszenie odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego. Jest to czas odpowiedzi. Czas potrzebny na ewentualne dalsze prace związane ze wsparciem jest określany indywidualnie w odpowiedzi na zgłoszenie. Zastrzegamy, że nie mamy obowiązku wprowadzania do Navifleet wszelkich zmian zgłaszanych przez Ciebie, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Navifleet i innych modyfikacji o istotnym charakterze.   
 7. Reklamacje związane z Navifleet możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@navifleet.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające na Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji, uzasadnienie i roszczenia związane z reklamacją. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni od doręczenia nam reklamacji. 

§ 7 Dane osobowe

 1. Występujemy zarówno jako administrator danych osobowych, jak i podmiot przetwarzający.
 2. Administratorem danych osobowych jesteśmy w stosunku do tych danych, które podajesz w celu zawarcia z nami umowy. 
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych jako ich administrator opisane są w polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 4. Podmiotem przetwarzającym jesteśmy w stosunku do tych danych, które wprowadzasz do systemu Navifleet (np. dane pracowników) oraz tych, które gromadzone są w wyniku korzystania przez Ciebie z Navifleet (dane związane z monitorowaniem pojazdów). Do tych danych znajdują zastosowanie zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Navifleet to platforma, na którą składają się program komputerowy oraz inne utwory (np. projekt graficzny interfejsu użytkownika) podlegające ochronie prawa autorskiego.
 2. W ramach zawieranej z nami umowy udzielamy Ci licencji niewyłącznej na korzystanie z Navifleet w ramach naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Licencja ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy o świadczenie usług i udzielana jest wyłącznie na czas trwania tej umowy. 
 3. Nie jesteś uprawniony do udzielania sublicencji ani przenoszenia praw lub obowiązków związanych z licencją na podmioty trzecie. 
 4. Możesz korzystać z Navifleet wyłącznie w takiej postaci, w jakiej platforma jest Ci udostępniania. Jakiekolwiek ingerencje w funkcje, wygląd, kod źródłowy, oprogramowanie itp. są zakazane.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 tego regulaminu obejmuje również wynagrodzenie licencyjne.

§ 9 Działania niedozwolone

 1. Jesteś zobowiązany korzystać z Navifleet w sposób zgodny z prawem, regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności, następujące zachowania:
  1. przetwarzanie z wykorzystaniem Navifleet danych osobowych z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności bez prawidłowej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  2. dostarczanie za pośrednictwem Navifleet treści bezprawnych,
  3. próby jakichkolwiek ingerencji w kod źródłowy, skrypty, funkcje, oprogramowanie itp. związane z Navifleet, 
  4. zwielokrotnianie programu komputerowego Navifleet w jakikolwiek inny sposób niż niezbędny do korzystania z Navifleet w ramach serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej,
  5. korzystanie z Navifleet z naruszeniem zasad udzielonej licencji, 
  6. korzystanie z Navifleet w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem platformy, w szczególności w sposób zakłócający korzystanie z Navifleet innym użytkownikom,
  7. korzystanie z Navifleet w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa,
  8. korzystanie z Navifleet w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Navifleet,
  9. próby odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W razie korzystania z Navifleet w sposób niezgodny z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami, mamy prawo zablokować Ci możliwość korzystania z Navifleet, informując Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie przysługuje Ci w takiej sytuacji jakikolwiek zwrot płatności ani jej części wniesionej uprzednio na naszą rzecz w związku z korzystaniem z Navifleet - kwota wynagrodzenia przypadająca na okres objęty blokadą stanowi karę umowną za niedozwolone korzystanie z Navifleet. 
 3. W sytuacji, o której mowa powyżej, masz prawo złożyć stosowne wyjaśnienia, które rozpatrzymy w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli uznamy je za satysfakcjonujące, przywrócimy Ci możliwość korzystania z Navifleet. Przywrócenie możliwości korzystania z Navifleet możemy uzależnić dodatkowo od usunięcia skutków Twojego niedozwolonego korzystania z Navifleet. Jeżeli nie złożysz wyjaśnień, uznamy wyjaśnienia za niesatysfakcjonujące lub nie usuniesz skutków Twojego niedozwolonego korzystania z Navifleet, mamy prawo wypowiedzieć łączącą nas umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać dokonane w formie oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail. 

§ 10 Pozostałe postanowienia

 1. Na podstawie akceptacji przez Ciebie niniejszego regulaminu, jesteśmy uprawnieni do:
  1. opisania przebiegu naszej współpracy w materiale typu case-study przeznaczonym do publikacji w ramach naszych kanałów komunikacji marketingowej, w szczególności na stronach internetowych, w newsletterze, w social media,
  2. publikacji logotypu Twojej marki na naszej stronie internetowej w sekcji prezentującej klientów, którzy nam zaufali,
  3. poinformowania o nawiązaniu między nami współpracy w naszych mediach społecznościowych.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się na któreś z opisanych powyżej działań, poinformuj nas o tym indywidualnie. W przeciwnym przypadku, przyjmujemy, że nie masz nic przeciwko. 
 3. Cennik widoczny na naszej stronie internetowej ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie ustalenia finansowe czynione są zawsze indywidualnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
 4. Jeżeli umowa o korzystanie z Navifleet ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu, dochodzi do trwałego usunięcia dostępnych w ramach konta użytkownika zasobów zgromadzonych w toku korzystania z Navifleet po upływie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, chyba że otrzymamy od Ciebie polecenie usunięcia danych wcześniej. Jeżeli ponowne skorzystanie z Navifleet następuje po trwałym usunięciu danych, o którym mowa powyżej, nie istnieje możliwość odtworzenia wcześniej zgromadzonych zasobów.
 5. Zachowujemy prawo do zmian tego regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, biznesowe. O zmianie regulaminu powiadomimy Cię na główny adres e-mail przypisany do konta użytkownika. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z początkiem okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, podczas którego została doręczona Ci informacja o zmianie regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz zmienionego regulaminu, możesz wypowiedzieć łączącą nas umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, po upływie którego zaczyna obowiązywać zmieniony regulamin. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmujemy, że akceptujesz zmieniony regulamin. 
 6. Prawem właściwym dla zawartej z nami umowy jest prawo polskie. 
 7. Wszelkie spory związane z zawartą umową rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Navifleet. 

Załącznik nr 1 - zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W aplikacji możesz wprowadzać dane osobowe pracowników, kierowców oraz kontrahentów. Jeżeli wprowadzasz takie dane, to powierzasz nam ich przetwarzanie Powierzasz nam również przetwarzanie informacji na temat kierowców, które gromadzone są automatycznie przez Navifleet w związku z korzystaniem z funkcji naszej platformy. 
 2. Przetwarzamy powierzone dane osobowe wyłącznie na Twoje polecenie, którym jest wprowadzenie danych do Navifleet oraz aktywowanie funkcji odpowiedzialnych za zbieranie dalszych informacji związanych z pojazdami. 
 3. Dane osobowe pracowników, o których mowa powyżej, mogą obejmować, w szczególności, następujące informacje:
  1. firma lub imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. NIP,
  4. przynależność do grupy uprawnień,
  5. adres e-mail, 
  6. stanowisko,
  7. wzór podpisu na ekranie urządzenia mobilnego
  8. numer telefonu,
 4. Dane osobowe kontrahentów, o których mowa powyżej, mogą obejmować, w szczególności, następujące informacje:
  1. nazwa,
  2. NIP,
  3. adres korespondencyjny,
  4. imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. dodatkowe informacje podane przez Ciebie,
  8. dokumenty związane z kontrahentem.
 5. Katalog powierzonych do przetwarzania danych osobowych zależy od zakresu danych, jakie wprowadzisz do aplikacji. Aplikacja przewiduje możliwość wprowadzenia danych wymienionych powyżej, ale możesz ograniczyć katalog powierzonych do przetwarzania danych osobowych, rezygnując z podania tych danych, które uważasz za zbędne.
 6. Powierzasz nam dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na zasadach określonych w regulaminie. Nie jesteśmy uprawnieni przetwarzać powierzonych danych w jakichkolwiek innych celach. 
 7. Przetwarzanie powierzonych danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, w systemie teleinformatycznym Navifleet.
 8. Nadajemy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim pracownikom lub zleceniobiorcom biorącym udział w przetwarzaniu powierzonych danych. 
 9. Zarówno my sami, jak i wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do zachowania tajemnicy w odniesieniu do powierzonych danych.
 10. Prowadzimy rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, odnotowując w nim wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 30 ust. 2 RODO. Na Twoje żądanie, jesteśmy zobowiązani zapewnić wgląd do prowadzonego rejestru, ale bez uszczerbku dla tajemnicy naszego przedsiębiorstwa oraz tajemnicy innych podmiotów, z którymi współpracujemy. 
 11. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo powierzonych danych. Są to, w szczególności, następujące środki:
  1. rzetelna i aktualna dokumentacja ochrony danych osobowych,
  2. nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  3. szkolenia personelu w zakresie ochrony danych osobowych
  4. weryfikacja podmiotów podprzetwarzających,
  5. kontrola dostępu do obszarów przetwarzania danych,
  6. wydzielenie zasobów wykorzystywanych do przetwarzania danych w charakterze administratora i podmiotu przetwarzającego,
  7. oprogramowanie antywirusowe, 
  8. komunikację szyfrowaną,
  9. kopie bezpieczeństwa.
 12. Akceptując regulamin, akceptujesz fakt, że korzystamy z podmiotów podprzetwarzających, wskazanych w Załączniku nr 3, dochowując należytej staranności przy ich doborze, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo powierzanych nam danych. W przypadku dokonania zmian w liście podmiotów podprzetwarzających, przekażemy Ci drogą elektroniczną aktualną listę podmiotów podprzetwarzających, z których korzystamy. 
 13. Nie przekazujemy powierzonych danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 14. Jeżeli zostanie do Ciebie skierowane żądanie pochodzące od osoby fizycznej, której danych osobowych jesteś administratorem, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO i będziesz potrzebować od nas pomocy w wywiązaniu się z obowiązku odpowiedzi na to żądanie, możesz skierować do nas stosowną prośbę o pomoc, a my, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udzielimy pomocy w terminie do 7 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego.
 15. Pamiętaj jednak, że to Ty jako administrator danych osobowych jesteś odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych, w tym wnioski o dostęp, sprostowanie, usunięcie, wymazanie, otrzymanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a my możemy Ci jedynie pomóc w zakresie informacji związanych z rolą Navifleet w procesie przetwarzania danych.  
 16. Jeżeli podmiot danych zwróci się bezpośrednio do nas w celu realizacji przysługujących mu praw, przekażemy Ci taki wniosek w celu zajęcia się sprawą. 
 17. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłaszamy ten fakt do Ciebie. W takiej sytuacji, dostarczamy Ci również, na Twoje żądanie, informacji wskazanych przez Ciebie, które niezbędne są do wywiązania się przez Ciebie z obowiązku notyfikacji naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, które:
  1. powstało z wyłącznej Twojej winy, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosisz Ty, 
  2. powstało z wyłącznej naszej winy, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosimy my,
  3. powstało zarówno z winy Twojej, jak i naszej, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia są ponoszone przez obie strony, proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do naruszenia.  
 19. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz naszej pomocy w związku z oceną skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, powiadomisz nas o tym, a my, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udzielimy Ci pomocy w terminie do 30 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego i ograniczona jest wyłącznie do zakresu odpowiadającego roli Navifleet w procesie przetwarzania danych. 
 20. Po upływie 30 dni  od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Navifleet lub po otrzymaniu od Ciebie polecenia usunięcia powierzonych danych, usuwamy powierzone dane oraz ich wszystkie istniejące kopie, chyba że ich dalsze przechowywanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, przez które należy rozumieć w szczególności: 
  1. potrzebę wykazania, że należycie wykonaliśmy łączącą nas umowę,
  2. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy, w tym również roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym — przez okres przedawnienia tych potencjalnych roszczeń, z uwzględnieniem dodatkowego okresu na czynności związane z tymi roszczeniami,
  3. nasze cele i obowiązki wynikające z odpowiednich norm lub standardów zawodowych dotyczących naszej działalności,
  4. nasze cele i obowiązki wynikające z naszych wewnętrznych procedur i polityk, w tym zwłaszcza mających na celu wypełnienie wymogów związanych z ochroną danych osobowych. 
  5. wymogi prawa polskiego lub prawa europejskiego nakazujące nam w dalszym ciągu przechowywać powierzone dane osobowe. 
 21. W sytuacji, gdy pomimo zakończenia świadczenia usług związanego z przetwarzaniem lub polecenia usunięcia powierzonych danych, podejmujemy decyzję o ich dalszym przechowywaniu, stajemy się samodzielnym, niezależnym od Ciebie administratorem tych danych osobowych. Na Twoje żądanie, potwierdzimy, że powierzone dane osobowe zostały trwale usunięte, albo że jesteśmy zmuszeni w dalszym ciągu przechowywać dane z powodów wskazanych powyżej.
 22. Zarówno Ty, jak i my, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych), wzajemnego powiadamiania się o: 
  1. wszystkich okolicznościach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych,
  2. wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy państwowe, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które związane są z powierzeniem nam przetwarzania danych,
  3. wszelkich roszczeniach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem powierzonych nam danych.
 23. Pamiętaj, że w okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Navifleet jesteś zobowiązany powiadomić nas o upływie przewidzianego okresu przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz konieczności ich usunięcia lub zniszczenia, zgodnie z przyjętą przez Ciebie procedurą retencji danych osobowych; w przypadku, gdy nie wydasz nam polecenia usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jesteśmy zobowiązani przechowywać takie dane do czasu otrzymania stosownego polecenia. Polecenie może zostać wydane przez funkcje Navifleet pozwalające na usuwanie danych zgromadzonych w ramach konta użytkownika.   
 24. Na Twoje żądanie, udostępniamy Ci wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszych zasadach oraz umożliwiamy Ci lub audytorowi upoważnionemu przez Ciebie, przeprowadzanie audytów, z tym, że koszty audytu w całości ponosisz Ty, co obejmuje wynagrodzenie wyznaczonego audytora, a także nasze koszty związane z zaangażowaniem czasowym i delegowaniem odpowiedniego personelu. 
 25. Jesteś zobowiązany powiadomić nas o planowanym audycie z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym w przypadku podejrzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, termin ten może być skrócony do 3 dni kalendarzowych. 
 26. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, naszymi wewnętrznymi procedurami i politykami oraz zasadami dotyczącymi sposobu i zakresu przeprowadzania audytu uzgodnionymi uprzednio pomiędzy nami. W przypadku zlecenia kontroli zewnętrznemu audytorowi, warunkiem przeprowadzenia kontroli jest uprzednie zawarcie z nami przez audytora z  umowy o zachowaniu poufności, o treści przez nas określonej, przy czym zawarcie umowy może polegać również na akceptacji odrębnego regulaminu. 
 27. Mamy prawo odmówić, w uzasadnionym zakresie, przekazania Tobie lub audytorowi informacji, udostępnienia materiałów lub swoich obiektów do audytu w przypadku, gdy w naszej ocenie mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa (poufności, dostępności lub integralności) naszych danych lub naszych klientów, w tym w szczególności poprzez ujawnienie rozwiązań organizacyjnych lub technologicznych stosowanych przez nas w celu ochrony danych osobowych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia poziomu ochrony jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez nas lub gdy mogłoby to spowodować zagrożenie tajemnicy naszego przedsiębiorstwa.
 28. Wszelkie osoby (inne niż osoby zatrudnione przez nas) przeprowadzające audyt w pomieszczeniach lub naszych systemach zobowiązane są do przestrzegania polityk bezpieczeństwa danych obowiązujących w naszej organizacji, co zostanie potwierdzone na piśmie przez osoby przeprowadzające audyt przed rozpoczęciem przedmiotowego audytu.  
 29. Po dokonaniu audytu jest sporządzany protokół pokontrolny, w którym możesz wskazać stwierdzone uchybienia w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Protokół powinien być nam przekazany najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia audytu. Możemy odnieść się do zastrzeżeń najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego. 
 30. Jesteśmy zobowiązani niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne, jeśli są one uzasadnione. 
 31. Ponosimy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z powierzeniem nam przetwarzania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ponosimy wyłącznie za zdarzenia, które wystąpiły z wyłącznej naszej winy, co w szczególności oznacza, że nie odpowiadamy za szkody powstałe w związku z Twoim lub osób trzecich działaniem, zaniechaniem lub przyczynieniem się lub wystąpieniem siły wyższej. 
 32. Całkowita nasza odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczona jest do szkody umyślnej - z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć.