Navifleet Tracker - Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Navifleet to kompleksowa platforma do zarządzania flotą pojazdów, która pozwala korzystać, w szczególności, z następujących funkcji:
  1. monitoring GPS pojazdów,
  2. analiza stylu jazdy
  3. kontrola paliwa we flocie,
  4. zdalny tachograf, 
  5. rozliczanie delegacji,
  6. integracja z SENT,
  7. integracja z systemem e-TOLL. 
 2. Podmiotem zarządzającym Navifleet jest NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. Ilekroć w dalszej części tego regulaminu posługujemy się sformułowaniami typu „my, „nasze”, „nami” itp., mamy na myśli podmiot wskazany powyżej.
 3. Korzystanie z Navifleet odbywa się w ramach serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej na podstawie umowy o korzystanie z Navifleet zawieranej z nami w sposób tradycyjny w formie pisemnej albo dokumentowej (wymiana skanów podpisanej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub  poprzez akceptację przez Ciebie niniejszego regulaminu drogą elektroniczną. Jeżeli zawierasz umowę w sposób tradycyjny, jej treść ma pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu, a regulamin znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym umową. 
 4. Kontakt w sprawach związanych z Navifleet możliwy jest na zasadach określonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej
 5. Korzystanie z Navifleet jest niemożliwe anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 6. Do korzystania z Navifleet w ramach serwisu internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia z zainstalowaną, aktualną przeglądarką internetową i włączoną obsługą plików cookies, połączenie z internetem oraz aktywny adres e-mail. 
 7. Do korzystania z Navifleet w ramach aplikacji mobilnej konieczne jest posiadanie urządzenia ze sprawnym i aktualnym systemem Android lub iOS, połączenie z internetem, aktywny adres e-mail. 

§ 2 Strony umowy

 1. Usługodawcą jesteśmy my, tj. NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł. 
 1. Usługobiorcą jesteś Ty, a jeżeli akceptujesz niniejszy regulamin w imieniu innego podmiotu, np. spółki, to usługobiorcą jest ten podmiot. W tej drugiej sytuacji, akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem, że jesteś uprawniony do zawarcia z nami umowy w imieniu tego podmiotu, np. spółki. 
 2. Ilekroć zwracamy się do Ciebie w tym regulaminie per “Ty”, mamy na myśli usługobiorcę. 
 3. Pamiętaj, żeby zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkie osoby, które będą korzystać z Navifleet w ramach zawieranej umowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie przez te osoby z Navifleet. Działania wszystkich tych osób będą zawsze traktowane tak jak działanie usługobiorcy będącego stroną umowy.  

§ 3 Lokalizatory

 1. Do prawidłowego działania poszczególnych funkcji Navifleet konieczny jest właściwy montaż lokalizatorów w samochodach lub innych urządzeniach objętych monitorowaniem. 
 2. Lokalizatory możesz wynająć albo kupić od nas. Na zasadzie wyjątku dopuszczamy również możliwość korzystania z innych lokalizatorów, ale wymaga to uprzedniego zgłoszenia do nas i przeprowadzenia analizy czy lokalizatory spełniają nasze wymagania. 

§ 4 Zakup lokalizatorów

 1. Jeżeli decydujesz się na zakup lokalizatorów, umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, chyba że zawieramy umowę sprzedaży niezależnie od akceptacji niniejszego regulaminu na Twoje wyraźne życzenie. Do określenia stron umowy stosuje się odpowiednio § 2 niniejszego regulaminu. 
 2. Cena sprzedaży ustalana jest indywidualnie na etapie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie zakupu lokalizatorów. Jeżeli w późniejszym okresie chcesz dokupić kolejne lokalizatory, obowiązują warunki finansowe stosowane przez nas w chwili zgłoszenia zapotrzebowania na kolejne lokalizatory. 
 1. Decydując się na zakup lokalizatorów, określasz liczbę urządzeń, a my przesyłamy Ci, drogą elektroniczną, fakturę proforma do zapłaty w całości z góry ceny sprzedaży. Z chwilą zaksięgowania na naszym rachunku bankowym ceny sprzedaży, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą. Kupione lokalizatory dostarczane są na podany przez Ciebie adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że zdecydujesz o odbiorze osobistym lokalizatorów pod podanym przez nas adresem albo zamawiasz jednocześnie usługę montażu lokalizatorów, co sprawia, że lokalizatory dostarczane są przez montera, którego wysyłamy do Ciebie. 
 2. Jeżeli zawierasz umowę sprzedaży, będąc konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, możesz odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie zakupionych lokalizatorów, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz w tym zakresie posłużyć się formularzem dostępnym pod adresem https://www.navifleet.pl/kontakt/ Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

§ 5 Najem lokalizatorów

 1. Jeżeli decydujesz się na najem lokalizatorów, zawieramy w formie pisemnej albo dokumentowej (wymiana skanów podpisanej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej) umowę o korzystanie z aplikacji Navifleet wraz z najmem lokalizatorów. 
 2. W umowie, o której mowa powyżej, określana jest liczba wynajmowanych lokalizatorów.
 3. Zwiększenie liczby wynajmowanych lokalizatorów jest możliwe bez konieczności aneksowania umowy. Wystarczające jest poinformowanie nas o chęci zwiększenia liczby wynajmowanych lokalizatorów drogą elektroniczną. Modyfikacja zostanie potwierdzona przez nas również drogą elektroniczną. 
 4. Zwiększenie liczby wynajmowanych lokalizatorów odnosi skutek z chwilą potwierdzenia przez nas modyfikacji. Czynsz najmu za te dodatkowe lokalizatory jest naliczany po upływie 25 dni od dostarczenie urządzeń gotowych do montażu.  Pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 25 dni od dostarczenia  wystawiamy fakturę VAT obejmującą czynsz najmu za okres od chwili, gdy czynsz zaczął być naliczany do ostatniego dnia trwającego w danej chwili okresu rozliczeniowego. Po upływie tego okresu, czynsz najmu za dodatkowe lokalizatory doliczany jest do wynagrodzenia za korzystanie z Navifleet i razem z tym wynagrodzeniem stanowi opłatę abonamentową rozliczaną zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.  
 5. Lokalizatory wynajmowane są na okres odpowiadający czasowi trwania umowy o korzystanie z aplikacji Navifleet.
 6. Czynsz najmu, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, należny jest od pierwszego dnia odpłatnego korzystania z aplikacji Navifleet (zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu), doliczany jest do wynagrodzenia za korzystanie Navifleet i razem z tym wynagrodzeniem stanowi opłatę abonamentową rozliczaną zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszego regulaminu.  
 7. Najem lokalizatorów możesz wypowiedzieć w całości lub w części. Do terminu wypowiedzenia stosuje się odpowiednio § 8 ust. 4 Regulaminu. Wypowiadając najem w części, musisz określić liczbę lokalizatorów, z których rezygnujesz.
 8. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Navifleet jest jednoznaczne z wypowiedzeniem najmu w całości. Najem może być również wypowiedziany w całości niezależnie od wypowiedzenia umowy o korzystanie z Navifleet. 
 9. Jeżeli po wypowiedzeniu najmu w całości chcesz nadal korzystać z Navifleet, musisz nas o tym poinformować. W przeciwnym wypadku, przyjmujemy, że wypowiedzenie najmu jest również wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Navifleet.
 10. Podnajem lokalizatorów jest zabroniony. 
 11. Wynajmowane lokalizatory dostarczane są na podany przez Ciebie adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że zdecydujesz o odbiorze osobistym lokalizatorów pod podanym przez nas adresem albo zamawiasz jednocześnie usługę montażu lokalizatorów, co sprawia, że lokalizatory dostarczane są przez montera, którego wysyłamy do Ciebie. 
 12. Po zakończeniu najmu, jesteś zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwrócić lokalizatory w stanie niepogorszonym. W razie niedostarczenia nam lokalizatora, jesteś zobowiązany zapłacić nam kwotę odpowiadającą cenie lokalizatora.

§ 6 Montaż lokalizatorów

 1. Montaż lokalizatorów w samochodach lub innych urządzeniach objętych monitorowaniem możesz wykonać samodzielnie albo zamówić u nas usługę montażu. 
 2. W przypadku montażu samodzielnego, nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe działanie lokalizatorów lub ich uszkodzenie spowodowane błędami związanymi z montażem. 
 3. W przypadku zamówienia u nas usługi montażu, jest ona dodatkowo płatna zgodnie z indywidualną wyceną dokonywaną na etapie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie montażu. Na montaż umawiamy się indywidualnie w dogodnym dla obu stron terminie. Jeżeli montaż ma odbyć się we wskazanej przez Ciebie lokalizacji, dojazd montażysty do tej lokalizacji jest płatny, co znajduje odzwierciedlenie w wycenie, o której mowa powyżej. 
 4. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość przełożenia lokalizatora do innego samochodu lub urządzenia, co wymaga uprzedniego zgłoszenia do nas celem sprawdzenia czy wszystkie odczyty są poprawne w kolejnym pojeździe / urządzeniu. Przełożenie lokalizatora może odbyć się na analogicznych zasadach jak opisane powyżej, z tym, że w przypadku zamówienia u nas usługi przełożenia lokalizatora, obowiązuje indywidualna wycena zarówno demontażu, jak i ponownego montażu. 
 1. Każdy lokalizator musi zostać poddany weryfikacji prawidłowości działania po jego montażu, niezależnie od tego, czy montaż wykonujesz samodzielnie, czy zamawiasz u nas usługę w tym zakresie. Weryfikacja następuje zdalnie i ma na celu ustalenie czy lokalizator współpracuje prawidłowo z systemem Navifleet. Jeżeli samodzielnie montujesz lokalizator, gotowość do weryfikacji musisz zgłosić nam indywidualnie. Jeżeli nasz instalator dokonuje montażu, weryfikację wykonamy bez konieczności zgłoszenia. 
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lokalizatora, jeżeli jego weryfikacja nie odbyła się na zasadach określonych powyżej. 
 3. Lokalizator musi zawierać zainstalowaną w nim kartę SIM będącą w stanie zapewnić transmisję danych pomiędzy lokalizatorem a systemem Navifleet. Kartę SIM zapewniamy my, pokrywając również koszty jej obsługi. Nie ma możliwości korzystania z własnej karty SIM, chyba że wyrazimy na to zgodę, weryfikując uprzednio prawidłowość połączenie z systemem Navifleet. 

§ 7 Rękojmia

 1. Zakupione lub wynajmowane od nas lokalizatory objęte są rękojmią za wady, z tym, że rękojmia ulega ograniczeniu co do zakresu naszej odpowiedzialności, czasu trwania odpowiedzialności, przysługujących Ci roszczeń oraz zasad obsługi reklamacji, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Rękojmi nie podlegają mechaniczne uszkodzenia lokalizatorów, niewłaściwe działanie urządzeń w związku z wpływem czynników zewnętrznych niezależnych od nas oraz niewłaściwe działanie urządzeń w związku z nieuprawnioną ingerencją osób trzecich w lokalizator.
 3. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada lokalizatora zostanie stwierdzona i zgłoszona w ramach reklamacji przed upływem roku od zawarcia umowy sprzedaży. Postanowienie nie dotyczy najmu lokalizatorów, w przypadku którego rękojmia obowiązuje przez cały czas trwania najmu.  
 4. Zgłoszenia reklamacyjne możesz przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z poziomu konta użytkownika. 
 5. Każde zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest indywidualnie w ciągu 14 dni od doręczenia zgłoszenia.
 6. W toku obsługi zgłoszenia, możemy prosić Cię o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, zdjęcia itp. 
 7. Na pierwszym etapie obsługi zgłoszenia podejmowana jest próba rozwiązania problemu zdalnie. Jeżeli okazuje się to niemożliwe, w ciągu 7 dni roboczych wysyłamy na podany przez Ciebie adres montera, który próbuje rozwiązać problem stacjonarnie. Jeżeli i to okazuje się niemożliwe, monter demontuje sprawiający problemy lokalizator i w jego miejsce dokonuje montażu zastępczego lokalizatora, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Sprawiający problem lokalizator zabierany jest przez montera i dostarczany do naszego serwisu celem diagnozy. 
 8. Jeżeli okoliczności nieprawidłowej pracy lokalizatora pozwalają na samodzielny demontaż lokalizatora sprawiającego problemy oraz samodzielny montaż zastępczego lokalizatora, wysyłamy do Ciebie w ciągu 7 dni na nasz koszt zastępczy lokalizator, a Ty, na swój koszt, odsyłasz do nas lokalizator sprawiający problemy. W razie niedostarczenia nam lokalizatora sprawiającego problemy w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego, jesteś zobowiązany zapłacić nam cenę zastępczego lokalizatora.
 9. Lokalizator zastępczy może być fabrycznie nowy lub używany, w zależności od naszej decyzji w tym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy zakupionych od nas lokalizatorów i zostało dokonane w ciągu pierwszych 3 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży, zapewniamy, że lokalizator zastępczy będzie fabrycznie nowy.
 10. Diagnoza sprawiającego problemy lokalizatora może potrwać do 2 miesięcy. Po zakończonej diagnozie, informujemy Cię o przyczynie awarii. 
 11. Jeżeli przyczyna awarii jest objęta rękojmią, lokalizator zastępczy przechodzi na Twoją własność, a lokalizator diagnozowany na naszą własność, z chwilą doręczenia Ci informacji o przyczynie awarii. Postanowienie nie dotyczy wynajmowanych od nas lokalizatorów, które pozostają naszą własnością przez cały czas trwania najmu. 
 12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy zakupionego od nas lokalizatora, a przyczyna awarii nie jest objęta rękojmią, jesteś zobowiązany zapłacić nam cenę zastępczego lokalizatora oraz wynagrodzenie za usługę demontażu sprawiającego problemy lokalizatora i montażu zastępczego lokalizatora, chyba że usterka jest naprawialna - w takiej sytuacji ponosisz koszt naprawy, nie większy niż cena lokalizatora zastępczego. Musisz również podjąć decyzję, co mamy zrobić z uszkodzonym lokalizatorem, który nie jest naprawialny, po jego zdiagnozowaniu. W ciągu 14 dni od poinformowania Cię o przyczynie awarii nieobjętej rękojmią możesz zdecydować o odbiorze osobistym uszkodzonego lokalizatora lub jego wysyłce, na Twój koszt, na podany przez Ciebie adres, bądź jego utylizacji. Jeżeli nie poinformujesz nas o swojej decyzji we wskazanym terminie, przyjmujemy, że lokalizator ma zostać poddany utylizacji. 
 13. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wynajmowanego od nas lokalizatora, a przyczyna awarii nie jest objęta rękojmią, jesteś zobowiązany pokryć koszt naprawy, a jeśli usterka jest nienaprawialna, zapłacić nam kwotę odpowiadającą cenie lokalizatora. 
 14. W przypadku zakupionych od nas lokalizatorów, po upływie okresu rękojmi jesteśmy w stanie zapewnić odpłatny serwis techniczny. Warunki finansowe ustalane są indywidualnie. 
 15. Zastępczy lokalizator również objęty jest rękojmią, z tym zastrzeżeniem, że termin rękojmi nie biegnie na nowo od chwili montażu zastępczego lokalizatora. 
 16. Celem uniknięcia wątpliwości, podkreślamy, że w ramach ograniczenia rękojmi możesz jedynie korzystać z uprawnień wynikających z powyższych postanowień. W szczególności, nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny ani obniżenia czynszu najmu.

§ 8 Umowa o świadczenie usług i konto użytkownika

 1. Korzystanie z Navifleet odbywa się na podstawie umowy o korzystanie z Navifleet, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.  
 2. Jeżeli umowa zawierana jest w sposób tradycyjny poprzez jej podpisanie przez obie strony, chwilą zawarcia umowy jest doręczenie nam egzemplarza (lub skanu) umowy podpisanej przez Ciebie.  
 3. Jeżeli umowa zawierana jest poprzez akceptację niniejszego regulaminu, chwilą zawarcia umowy jest moment doręczenia nam Twojego oświadczenia o akceptacji regulaminu. 
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającego czasowi, jaki pozostał do końca okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedzenie jest dokonywane, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w chwili wypowiedzenia do końca okresu rozliczeniowego pozostał mniej niż miesiąc, okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. Wypowiedzenie może zostać złożone na piśmie, za pośrednictwem panelu pomocy po zalogowaniu się do konta użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Jeżeli zawierasz umowę, będąc konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, możesz odstąpić od umowy o korzystanie z Navifleet w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. Po zawarciu umowy zakładamy dla Ciebie indywidualne konto użytkownika Navifleet i przesyłamy Ci, drogą elektroniczną, dane dostępowe do niego. Jesteś odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie tych danych dostępowych i zapewnienie ich poufności w celu uniemożliwienia logowania osobom nieuprawnionym.  
 7. Konto użytkownika pozwala na korzystanie ze wszystkich zamówionych funkcji Navifleet po uprzednim zalogowaniu się do konta. Logowanie następuje za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Navifleet. 
 8. W ramach konta użytkownika możesz tworzyć również subkonta dla innych osób w Twojej organizacji, decydując o ich uprawnieniach. Każda osoba, dla której utworzysz subkonto będzie mogła zalogować się do swojego subkonta za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Navifleet i korzystać z Navifleet w zakresie wynikającym z przyznanych przez Ciebie uprawnień przypisanych do tego subkonta. Pamiętaj, ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie przez te osoby z Navifleet. Działania wszystkich tych osób będą zawsze traktowane tak jak działanie usługobiorcy będącego stroną umowy.  

§ 9 Zakres dostępnych funkcji

 1. Zakres dostępnych funkcji w ramach Navifleet zależy od konfiguracji usługi.
 2. Konfiguracja usługi jest następstwem wyboru określonych modułów oraz obszaru monitorowania. 
 3. Możliwe opcje wyboru omawiane są podczas rozmowy z naszym handlowcem.  
 4. Wybór modułów oraz obszaru monitorowania następuje w ramach indywidualnych ustaleń z naszym handlowcem i potwierdzany jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail. 
 5. Konfiguracja usługi może podlegać zmianom w czasie trwania umowy. 
 6. Zmiana konfiguracji usługi następuje w ramach indywidualnych ustaleń z naszym handlowcem i potwierdzana jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail.
 7. Zmiana konfiguracji usługi polegająca na poszerzeniu zakresu funkcji poprzez wybór dodatkowych modułów lub obszaru monitorowania znajduje zastosowanie od chwili potwierdzenia zmiany poprzez elektroniczne zamówienie. 
 8. Zmiana konfiguracji usługi polegające na zawężeniu zakresu funkcji poprzez rezygnację z określonych modułów lub zawężenie obszaru monitorowania, znajduje zastosowanie od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym zmiana została potwierdzona poprzez elektroniczne zamówienie. 
 9. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia prac technicznych i informatycznych mających na celu rozwój Navifleet. W wyniku takich prac, funkcje dostępne dla Ciebie w ramach Navifleet mogą ulegać zmianie. Jeżeli zmiany są dla Ciebie nie do zaakceptowania, możesz wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia. 

§ 10 e-Toll

 1. System e-Toll to zewnętrzny, niezależny od Navifleet, nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej system gromadzenia danych dotyczących przemieszczania się pojazdów po odcinkach sieci dróg płatnych, w celu naliczenia i poboru opłat elektronicznych należnych za przejazd zgodnie z przepisami prawa krajowego.
 2. Jako Navifleet posiadamy status autoryzowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Operatora, dopuszczonego do obsługi systemu e-TOLL. 
 3. W ramach Navifleet możesz skorzystać z modułu e-Toll pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie danych geolokalizacyjnych pochodzących z urządzeń OBU/ZSL zainstalowanych w wybranych przez Ciebie pojazdach, określających ruch tych pojazdów w obrębie sieci dróg płatnych oraz przekazywanie tych danych do systemu e-TOLL, w celu ustalenia opłaty elektronicznej związanej z ruchem tych pojazdów w obrębie sieci dróg płatnych. Ma to na celu umożliwić Ci realizację obowiązku rozliczenia opłaty elektronicznej w ramach systemu e-Toll dla wybranych przez Ciebie pojazdów. 
 4. OBU to ​​urządzenie zainstalowane w indywidualnie wskazanym pojeździe, za pomocą którego Navifleet pozyskuje dane o lokalizacji tego pojazdu w ramach sieci dróg płatnych, przeznaczone wyłącznie do gromadzenia danych koniecznych na użytek obsługi systemu e- TOLL. Urządzanie OBU mogą być wyłącznie przedmiotem umowy sprzedaży - § 4 i  § 7 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. ZSL to zewnętrzny system lokalizacji przypisany do indywidualnie wskazanego pojazdu, za pomocą którego Navifleet pozyskuje dane o lokalizacji tego pojazdu, wyposażony w funkcje służące gromadzeniu danych, w tym danych koniecznych na użytek obsługi systemu e-TOLL. Urządzenia ZSL mogą być zarówno przedmiotem umowy sprzedaży, jak i umowy najmu, zgodnie z Twoją decyzją - § 4, § 5, § 6 i § 7 regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 6. Gdy w § 12 regulaminu mowa jest o lokalizatorach, rozumie się przez to zarówno urządzenia OBU, jak i ZSL. 
 7. Korzystanie z modułu e-Toll w Navifleet zależne jest od Twojej decyzji. Możesz zdecydować się na korzystanie z Navifleet tylko na potrzeby modułu e-Toll lub możesz łączyć moduł e-Toll z innymi modułami dostępnymi w ramach Navifleet, co znajduje odzwierciedlenie w konfiguracji usługi, o której mowa w § 9 regulaminu. 
 8. Wynagrodzenie za korzystanie z modułu e-Toll zależy od liczby zadeklarowanych przez Ciebie w elektronicznym zamówieniu urządzeń OBU/ZSL. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu. Do zmiany liczby zadeklarowanych urządzeń OBU/ZSL stosuje się odpowiednio § 9 ust. 6 - 8 regulaminu.  
 9. Jako Navifleet NAVIFLEET nie reprezentujemy Cię przed organami Krajowej Administracji Skarbowej  w zakresie realizacji obowiązków przewidzianych w przepisach prawa krajowego związanych z obowiązkiem uiszczania opłaty elektronicznej lub skutkami braku jej prawidłowego rozliczenia. Dotyczy to w szczególności obowiązku rejestracji w systemie e-TOLL, rejestracji pojazdów podlegających obowiązkowi opłaty elektronicznej oraz określeniu parametrów pojazdów, które mają wpływ na ustalenie wysokości opłaty elektronicznej, administrowania Internetowym Kontem Klienta systemu e-TOLL, które to obowiązki zobowiązany jesteś wykonać samodzielnie, chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnimy inaczej. 
 10. W celu prawidłowego funkcjonowania modułu e-Toll, jesteś zobowiązany:
  1. wyposażyć pojazd podlegający obowiązkowi naliczenia opłaty elektronicznej w zintegrowane z Navifleet urządzenie OBU/ZSL,
  2. zarejestrować się w ramach systemu e-TOLL jako podmiot obowiązany do prowadzenia rozliczeń opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL i uzyskać dostęp do Internetowego Konta Klienta w systemie e-TOLL,
  3. zarejestrować pojazdy, co do których istnieje obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej za pośrednictwem systemu e-TOLL,
  4. otrzymać od nas niepowtarzalny numer identyfikacyjny przypisany z osobna do każdego z urządzeń OBU/ZSL, za pomocą którego urządzenie OBU/ZSL będzie identyfikowane w systemie e-TOLL jako urządzenie autoryzowane przez KAS,
  5. dodać urządzenie OBU/ZLS w ramach Internetowego Konta Klienta systemu e-TOLL,  wskazując jego niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz powiązać numer przypisany do urządzenia OBU/ZSL z danymi pojazdu, w którym zainstalowane jest urządzenie OBU/ZSL,
  6. poinformować nas o przejściu powyższej procedury w całości. 
 11. W każdej chwili możesz dokonać modyfikacji w ramach Internetowego Konta Klienta systemu e-TOLL polegającej na zmianie powiązania urządzenia OBU/ZSL z danymi innego pojazdu. Zmiana tego rodzaju nie wpływa na należne nam wynagrodzenie z tytułu korzystania z modułu e-Toll.
 12. W ramach Internetowego Konta Klienta systemu e-TOLL możesz dokonać wyrejestrowania urządzenia OBU/ZSL lub pojazdu z systemu e-TOLL. W takim przypadku jesteś zobowiązany powiadomić nas o podjęciu takiej czynności, co sprawi, że od kolejnego okresu rozliczeniowego wynagrodzenie z tytułu korzystania z modułu e-Toll zostanie pomniejszone o wyrejestrowane urządzenie lub pojazd. Postanowienia § 9 ust. 6 - 8 stosuje się odpowiednio. 
 13. Każda osoba korzystająca z pojazdu, w którym zainstalowane jest urządzenie OBU/ZSL, zobowiązana jest do:
  1. korzystania z urządzeń OBU/ZSL zgodnie z przekazanymi przez nas instrukcjami,
  2. prawidłowego korzystania z urządzenia OBU/ZSL przez jego uruchomienie po każdym jego
   wyłączeniu lub dezaktywacji (np. na skutek wcześniejszego postoju pojazdu),
  3. kontrolowania poprawności działania urządzenia OBU/ZSL w trakcie ruchu pojazdu w oparciu o sygnalizację odpowiednich wskaźników urządzeń OBU/ZSL,
  4. nieingerowania w budowę urządzenia OBU/ZSL lub jego oprogramowanie,
  5. zapewnienia nieprzerwanego zasilania i transmisji danych pozwalających na prawidłowy przekaz danych, 
  6. nienarażania urządzeń OBU/ZSL na ekspozycję na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, w tym temperatury, 
  7. używania w sytuacjach awaryjnych niezależnej od Navifleet Aplikacji Mobilnej e-TOLL PL na wypadek niedziałania lub nieprawidłowego działania urządzeń OBU/ZSL niezależnie od przyczyny takiego stanu; warunki działania Aplikacji Mobilnej e-TOLL PL określone zostały na stronie Ministerstwa Finansów; w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w sytuacjach awaryjnych, alternatywą dla Aplikacji Mobilnej e-TOLL PL może być deklaracja przejazdu w ramach Internetowego Konta Klienta systemu e-Toll. 
 14. Po zalogowaniu do konta użytkownika w Navifleet, możesz dokonywać bieżącej obsługi modułu e-Toll oraz sprawdzać informacje pochodzące z systemu E-TOLL. Do podstawowych funkcjonalności modułu e-Toll w ramach Navifleet należą:
  1. automatyczne rejestrowanie urządzeń OBU/ZSL w systemie e-TOLL i nadawanie numeru biznesowego urządzeń
  2. przekazywanie danych lokalizacyjnych do systemu e-TOLL zgodnie z wymaganiami Krajowej Administracji Skarbowej
  3. monitorowanie ciągłości transferu danych do systemu e-TOLL,
  4. wyświetlanie ostrzeżeń o problemach w komunikacji z systemem e-TOLL, w tym w szczególności o braku aktualnych danych lokalizacyjnych i braku komunikacji z systemem e-TOLL,
  5. opcjonalne wysyłanie wiadomości SMS o problemach z komunikacją na przypisany numer telefonu (usługa odpłatna zgodnie z aktualnym cennikiem),
  6. wyświetlanie listy wszystkich urządzeń OBU/ZSL wraz ze statusem komunikacji i numerami biznesowymi.
 15. W razie nałożenia kary przez Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z korzystaniem z systemu e-Toll, jeżeli chcesz kierować do nas jakieś roszczenia, zobowiązany jesteś skorzystać w pierwszej kolejności z dostępnej dla Ciebie drogi odwoławczej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dopiero w dalszej kolejności możesz kierować ewentualnie roszczenia do nas, pamiętając o wyłączeniach lub ograniczeniach odpowiedzialności opisanych w § 12 regulaminu. 

§ 11 Opłaty abonamentowe

 1. Opłatę abonamentową stanowi wynagrodzenie za korzystanie z Navifleet, w tym wynagrodzenie za korzystanie z modułu e-Toll (jeśli z takowego korzystasz), a w przypadku wynajmowania od nas lokalizatorów, w skład opłaty abonamentowej wchodzi również czynsz najmu.
 2. Korzystanie z Navifleet jest nieodpłatne przez pierwsze 25 dni od dostarczenia urządzeń gotowych do montażu, a następnie odpłatne, niezależnie od tego, czy do tego czasu zainstalowane lub zweryfikowane zostaną lokalizatory mające współpracować z systemem.
 3. Wynagrodzenie za korzystanie z Navifleet ustalane jest w kwocie za miesiąc kalendarzowy korzystania z Navifleet, ale płatności opłat abonamentowych następują w okresach rozliczeniowych, które mogą być dłuższe niż miesiąc kalendarzowy.  
 4. Wynagrodzenie jest nam należne za samą możliwość zapewnienia Ci możliwości korzystania z Navifleet, niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz ze wszystkich lub poszczególnych funkcji.
 5. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i potwierdzana w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail. Jesteśmy uprawnieni do podwyższenia wysokości wynagrodzenia ze skutkiem na początek kolejnego okresu rozliczeniowego, informując Cię o tym najpóźniej na 7 dni przed upływem trwającego okresu rozliczeniowego. W razie niemożności dojścia do porozumienia co do wysokości podwyższonego wynagrodzenia, masz prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia. Podwyższenie wynagrodzenia potwierdzane jest w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail.
 6. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu, wynagrodzenie oraz czynsz najmu mogą podlegać corocznej (najpóźniej do końca lutego każdego roku kalendarzowego) waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Informujemy Cię o waloryzacji wynagrodzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwaloryzowane wynagrodzenie obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym informujemy Cię o waloryzacji.
 7. W przypadku wynajmowania od nas lokalizatorów, czynsz najmu ustalany jest w kwocie za miesiąc, ale płatności opłat abonamentowych następują w okresach rozliczeniowych, które mogą być dłuższe niż miesiąc kalendarzowy.  
 8. Okres rozliczeniowy ustalany jest indywidualnie i potwierdzany w formie elektronicznego zamówienia przyjmującego postać wiadomości e-mail, z tym, że jest to zawsze okres odpowiadający miesiącowi kalendarzowemu lub jego wybranej wielokrotności, np. 1 miesiąc kalendarzowy, 3 miesiące kalendarzowe itp. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
 9. Możesz zmienić okres rozliczeniowy, kontaktując się z nami najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem trwającego okresu rozliczeniowego.
 10. Zmiana odnosi skutek wraz z rozpoczęciem się kolejnego okresu rozliczeniowego.
 11. Opłata abonamentowa płatna jest na podstawie faktury doręczanej drogą elektroniczną poprzez jej udostępnienie do pobrania z poziomu konta użytkownika oraz wysłanie na adres e-mail ustawiony w Aplikacji jako adres do wysyłki faktury. 
 12. Faktury wystawiane są pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 13. Opłata abonamentowa płatna jest z góry za miesiące objęte obowiązującym okresem rozliczeniowym, w terminie 7 dni od doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych.
 14. Jeżeli pierwszy dzień odpłatnego korzystania z Navifleet (zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu) nie przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, pierwsza faktura obejmuje również proporcjonalnie obliczoną opłatę abonamentową za okres od pierwszego dnia odpłatnego korzystania z Navifleet do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym przypadł pierwszy dzień odpłatnego korzystania z Navifleet. 
 15. Numer rachunku wskazany na wystawianych fakturach jest indywidualnym rachunkiem (rachunkiem technicznym) związanym bezpośrednio ze zgłoszonym przez nas w Urzędzie Skarbowym i umieszczonym w elektronicznym wykazie podmiotów rachunkiem rozliczeniowym nr 86 2490 0005 0000 4500 6566 5502. Korzystanie z rachunku technicznego jest prawnie dopuszczalne i pozwala na szybsze rozliczanie płatności. 
 16. W sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 7 regulaminu (poszerzenie zakresu funkcji), do faktury za pierwszy okres rozliczeniowy przypadający po zmianie konfiguracji usługi, doliczana jest proporcjonalnie obliczona kwota za dodatkowe funkcje aktywne w poprzednim okresie rozliczeniowym, uprzednio nie rozliczone.  
 17. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty abonamentowej przekraczającego 14 dni, mamy prawo zablokować Ci możliwość korzystania z Navifleet. Przywrócenie możliwości korzystania z Navifleet nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym zaległości lub pozytywnej autoryzacji w systemie płatności elektronicznych.
 18. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty abonamentowej przekraczającego 28 dni, mamy dodatkowo prawo wypowiedzieć (wypowiedzenie może zostać dokonane w formie oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail) łączącą umowę o korzystanie z Navifleet ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem dostępnych w ramach konta użytkownika wcześniej zgromadzonych danych w aplikacji Navifleet po upływie 30 dni od rozwiązania umowy, chyba że otrzymamy od Ciebie polecenie usunięcia danych wcześniej. W takiej sytuacji, ewentualne ponowne skorzystanie z Navifleet wymaga opłacenia zaległości i rekonfiguracji urządzenia - co odbywa się zdalnie. Wszystkie te działania płatne są zgodnie z indywidualną wyceną dokonywaną na etapie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie ponownego skorzystania z Navifleet. Jeżeli ponowne skorzystanie z Navifleet następuje po trwałym usunięciu danych, o którym mowa powyżej, nie istnieje możliwość odtworzenia danych wcześniej zgromadzonych danych w aplikacji.

§ 12 Odpowiedzialność, wsparcie, reklamacje

 1. Przed zawarciem z nami umowy, masz możliwość zapoznania się z wersją demo Navifleet celem podjęcia decyzji, czy Navifleet odpowiada Twoim potrzebom, co oznacza, że zawarcie z nami umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Navifleet odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i umożliwia zrealizowanie celów oczekiwanych przez Ciebie.
 2. Niezależnie od powyższego, podkreślamy, że zapewniamy Ci możliwość korzystania z Navifleet w modelu “as-is”. Nie dajemy gwarancji, że Navifleet będzie w pełni odpowiadać Twoim potrzebom oraz umożliwi zrealizowanie wszystkich celów oczekiwanych przez Ciebie. 
 3. Monitoring pojazdów z Navifleet możliwy jest wyłącznie na obszarze znajdującym się w zasięgu infrastruktury związanej z kartą SIM zainstalowaną w lokalizatorze. Nie ponosimy odpowiedzialności za ograniczenia terytorialne stosowane przez operatora karty SIM. 
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące działanie Navifleet wynikające z okoliczności niezależnych od nas. Takie okoliczności to, w szczególności:
  1. nieracjonalne cele lub Twoje nieuzasadnione oczekiwania związane z Navifleet,
  2. przerwy w połączeniu pomiędzy lokalizatorem a systemem Navifleet wynikające z okoliczności leżących po stronie operatora karty SIM,
  3. nieprawidłowe działanie lokalizatora, który nie został od nas zakupiony lub wynajęty, lub który wprawdzie został od nas zakupiony lub wynajęty, ale samodzielnie zainstalowany,
  4. nieprawidłowe działanie lokalizatora w przypadku jakichkolwiek samodzielnych ingerencji w lokalizator lub jego infrastrukturę (przewody, zasilanie itp.), 
  5. nieprawidłowe działanie systemu zasilania pojazdu,
  6. przerwy w dostępności sieci internetowej po Twojej stronie, 
  7. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sieci GSM,
  8. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu systemu GPS,
  9. awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej,
  10. niestosowanie się przez Ciebie do naszych wskazówek i zaleceń w zakresie optymalnego korzystania z Navifleet,
  11. siła wyższa,
  12. niezgłoszenie pojazdu jako pojazdu podlegającego obowiązkowi zapłaty opłaty elektronicznej w ramach systemu e-TOLL lub nieprawidłowe podanie jego parametrów
   mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty elektronicznej,
  13. nieprawidłowe działanie systemu e-Toll, 
  14. nieprawidłowości w funkcjonowaniu modułu e-Toll związane z nieprzestrzeganiem zasad, o których mowa w § 10 ust. 13 Regulaminu,
  15. niedopełnienie obowiązków rozliczeniowych w wyniku nieskorzystania w sytuacji awaryjnej z alternatywnego sposobu raportowania (patrz § 10 ust. 13 lit. g regulaminu),
  16. nieskorzystanie z procedury odwoławczej, o której mowa w § 10 ust. 15 regulaminu,
  17. niestosowanie się do zasad wynikających z przepisów prawa krajowego dotyczących stosowania urządzeń OBU/ZSL jako elementu infrastruktury służącej naliczeniu opłat elektronicznych w ramach systemu e-TOLL.
 5. Nasza ewentualna odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczona jest do dwukrotności kwoty zapłaconej nam tytułem opłaty abonamentowej w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień skierowania do nas roszczeń. 
 6. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych. Prace mogą być planowane albo nieplanowane, wynikające z nieprzewidzianych okoliczności. O planowanych pracach mających charakter istotny i wymagający dłuższego czasu, informujemy Cię z wyprzedzeniem na co najmniej 3 dni przed planowanymi pracami. 
 7. Zapewniamy wsparcie techniczne związane z Navifleet dostępne w dni robocze w godzinach 08:00 - 16:00. Wsparcie świadczone jest zdalnie. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na Twojej infrastrukturze, w szczególności w miejscu Twojego zamieszkania lub siedziby. Zgłoszenia w ramach wsparcia technicznego możesz przesyłać z poziomu konta użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@navifleet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Zastrzegamy sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uznamy za stosowny. Jesteś zobowiązany pomóc nam w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki. Na każde zgłoszenie odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego. Jest to czas odpowiedzi - czas potrzebny na ewentualne dalsze prace związane ze wsparciem jest określany indywidualnie w odpowiedzi na zgłoszenie. Zastrzegamy, że nie mamy obowiązku wprowadzania do Navifleet wszelkich zmian zgłaszanych przez Ciebie, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Navifleet i innych modyfikacji o istotnym charakterze.   
 8. Reklamacje związane z Navifleet możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@navifleet.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające na Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji, uzasadnienie i roszczenia związane z reklamacją. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni od doręczenia nam reklamacji. 

§ 13 Dane osobowe

 1. Występujemy zarówno jako administrator danych osobowych, jak i podmiot przetwarzający.
 2. Administratorem danych osobowych jesteśmy w stosunku do tych danych, które podajesz w celu zawarcia z nami umowy. 
 3. Szczegóły związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych jako ich administrator opisane są w polityce prywatności, która stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 4. Podmiotem przetwarzającym jesteśmy w stosunku do tych danych, które wprowadzasz do systemu Navifleet (np. dane pracowników) oraz tych, które gromadzone są w wyniku korzystania przez Ciebie z Navifleet (dane związane z monitorowaniem pojazdów). Do tych danych znajdują zastosowanie zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 14 Prawa autorskie

 1. Navifleet to platforma, na którą składają się program komputerowy oraz inne utwory (np. projekt graficzny interfejsu użytkownika) podlegające ochronie prawa autorskiego.
 2. W ramach zawieranej z nami umowy udzielamy Ci licencji niewyłącznej na korzystanie z Navifleet w ramach naszego serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Licencja ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy o świadczenie usług i udzielana jest wyłącznie na czas trwania tej umowy. 
 3. Nie jesteś uprawniony do udzielania sublicencji ani przenoszenia praw lub obowiązków związanych z licencją na podmioty trzecie. 
 4. Możesz korzystać z Navifleet wyłącznie w takiej postaci, w jakiej platforma jest Ci udostępniania. Jakiekolwiek ingerencje w funkcje, wygląd, kod źródłowy, oprogramowanie itp. są zakazane.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 tego regulaminu obejmuje również wynagrodzenie licencyjne.

§ 15 Działania niedozwolone

 1. Jesteś zobowiązany korzystać z Navifleet w sposób zgodny z prawem, regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności, następujące zachowania:
  1. przetwarzanie z wykorzystaniem Navifleet danych osobowych z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności bez prawidłowej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  2. dostarczanie za pośrednictwem Navifleet treści bezprawnych,
  3. próby jakichkolwiek ingerencji w kod źródłowy, skrypty, funkcje, oprogramowanie itp. związane z Navifleet, 
  4. zwielokrotnianie programu komputerowego Navifleet w jakikolwiek inny sposób niż niezbędny do korzystania z Navifleet w ramach serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej,
  5. korzystanie z Navifleet z naruszeniem zasad udzielonej licencji, 
  6. korzystanie z Navifleet w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem platformy, w szczególności w sposób zakłócający korzystanie z Navifleet innym użytkownikom,
  7. korzystanie z Navifleet w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa,
  8. korzystanie z Navifleet w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Navifleet,
  9. próby odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W razie korzystania z Navifleet w sposób niezgodny z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami, mamy prawo zablokować Ci możliwość korzystania z Navifleet, informując Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie przysługuje Ci w takiej sytuacji jakikolwiek zwrot płatności ani jej części wniesionej uprzednio na naszą rzecz w związku z korzystaniem z Navifleet - kwota wynagrodzenia przypadająca na okres objęty blokadą stanowi karę umowną za niedozwolone korzystanie z Navifleet. 
 3. W sytuacji, o której mowa powyżej, masz prawo złożyć stosowne wyjaśnienia, które rozpatrzymy w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli uznamy je za satysfakcjonujące, przywrócimy Ci możliwość korzystania z Navifleet. Przywrócenie możliwości korzystania z Navifleet możemy uzależnić dodatkowo od usunięcia skutków Twojego niedozwolonego korzystania z Navifleet. Jeżeli nie złożysz wyjaśnień, uznamy wyjaśnienia za niesatysfakcjonujące lub nie usuniesz skutków Twojego niedozwolonego korzystania z Navifleet, mamy prawo wypowiedzieć łączącą nas umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, który trwa w chwili wypowiedzenia. Wypowiedzenie może zostać dokonane w formie oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail. 

§ 16 Pozostałe postanowienia

 1. Na podstawie akceptacji przez Ciebie niniejszego regulaminu, jesteśmy uprawnieni do:
  1. opisania przebiegu naszej współpracy w materiale typu case-study przeznaczonym do publikacji w ramach naszych kanałów komunikacji marketingowej, w szczególności na stronach internetowych, w newsletterze, w social media,
  2. publikacji logotypu Twojej marki na naszej stronie internetowej w sekcji prezentującej klientów, którzy nam zaufali,
  3. poinformowania o nawiązaniu między nami współpracy w naszych mediach społecznościowych.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się na któreś z opisanych powyżej działań, poinformuj nas o tym indywidualnie. W przeciwnym przypadku, przyjmujemy, że nie masz nic przeciwko. 
 3. Cennik widoczny na naszej stronie internetowej ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie ustalenia finansowe czynione są zawsze indywidualnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu. 
 4. Jeżeli umowa o korzystanie z Navifleet ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu, dochodzi do trwałego usunięcia dostępnych w ramach konta użytkownika zasobów zgromadzonych w toku korzystania z Navifleet po upływie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, chyba że otrzymamy od Ciebie polecenie usunięcia danych wcześniej. W takiej sytuacji, ewentualne ponowne skorzystanie z Navifleet wymaga  rekonfiguracji urządzenia - co odbywa się zdalnie. Wszystkie te działania płatne są zgodnie z indywidualną wyceną dokonywaną na etapie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie ponownego skorzystania z Navifleet. Jeżeli ponowne skorzystanie z Navifleet następuje po trwałym usunięciu danych, o którym mowa powyżej, nie istnieje możliwość odtworzenia wcześniej zgromadzonych zasobów.
 5. Zachowujemy prawo do zmian tego regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, biznesowe. O zmianie regulaminu powiadomimy Cię na główny adres e-mail przypisany do konta użytkownika. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z początkiem okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, podczas którego została doręczona Ci informacja o zmianie regulaminu. Jeżeli nie akceptujesz zmienionego regulaminu, możesz wypowiedzieć łączącą nas umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, po upływie którego zaczyna obowiązywać zmieniony regulamin. Jeżeli tego nie zrobisz, przyjmujemy, że akceptujesz zmieniony regulamin. 
 6. Prawem właściwym dla zawartej z nami umowy jest prawo polskie. 
 7. Wszelkie spory związane z zawartą umową rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Navifleet. 

Załącznik nr 1 - zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W aplikacji możesz wprowadzać dane osobowe pracowników, kierowców oraz kontrahentów. Jeżeli wprowadzasz takie dane, to powierzasz nam ich przetwarzanie Powierzasz nam również przetwarzanie informacji na temat kierowców, które gromadzone są automatycznie przez Navifleet w związku z korzystaniem z funkcji naszej platformy. 
 2. Przetwarzamy powierzone dane osobowe wyłącznie na Twoje polecenie, którym jest wprowadzenie danych do Navifleet oraz aktywowanie funkcji odpowiedzialnych za zbieranie dalszych informacji związanych z pojazdami. 
 3. Dane osobowe pracowników, o których mowa powyżej, mogą obejmować, w szczególności, następujące informacje:
  1. firma lub imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. NIP,
  4. PESEL,
  5. przynależność do grupy uprawnień,
  6. adres e-mail, 
  7. numer telefonu.
 4. Dane osobowe kierowców, o których mowa powyżej, mogą obejmować, w szczególności, następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. przynależność do zdefiniowanej wcześniej przez Ciebie grupy,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. kod identyfikacyjny,
  6. numer GUID,
  7. informacje o pojeździe, 
  8. informacja o lokalizacji,
  9. informacje o stylu jazdy samochodem,
  10. pozostałe informacje gromadzone przez poszczególne funkcje Navifleet zgodnie z Twoją konfiguracją usługi.
 5. Dane osobowe kontrahentów, o których mowa powyżej, mogą obejmować, w szczególności, następujące informacje:
  1. nazwa,
  2. NIP,
  3. adres korespondencyjny,
  4. imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. dodatkowe informacje podane przez Ciebie,
  8. dokumenty związane z kontrahentem.
 6. Katalog powierzonych do przetwarzania danych osobowych zależy od zakresu danych, jakie wprowadzisz do aplikacji. Aplikacja przewiduje możliwość wprowadzenia danych wymienionych powyżej, ale możesz ograniczyć katalog powierzonych do przetwarzania danych osobowych, rezygnując z podania tych danych, które uważasz za zbędne.
 7. Powierzasz nam dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na zasadach określonych w regulaminie. Nie jesteśmy uprawnieni przetwarzać powierzonych danych w jakichkolwiek innych celach. 
 8. Przetwarzanie powierzonych danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, w systemie teleinformatycznym Navifleet.
 9. Nadajemy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim pracownikom lub zleceniobiorcom biorącym udział w przetwarzaniu powierzonych danych. 
 10. Zarówno my sami, jak i wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do zachowania tajemnicy w odniesieniu do powierzonych danych.
 11. Prowadzimy rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, odnotowując w nim wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 30 ust. 2 RODO. Na Twoje żądanie, jesteśmy zobowiązani zapewnić wgląd do prowadzonego rejestru, ale bez uszczerbku dla tajemnicy naszego przedsiębiorstwa oraz tajemnicy innych podmiotów, z którymi współpracujemy. 
 12. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo powierzonych danych. Są to, w szczególności, następujące środki:
  1. rzetelna i aktualna dokumentacja ochrony danych osobowych,
  2. nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  3. szkolenia personelu w zakresie ochrony danych osobowych
  4. weryfikacja podmiotów podprzetwarzających,
  5. kontrola dostępu do obszarów przetwarzania danych,
  6. wydzielenie zasobów wykorzystywanych do przetwarzania danych w charakterze administratora i podmiotu przetwarzającego,
  7. oprogramowanie antywirusowe, 
  8. komunikację szyfrowaną,
  9. kopie bezpieczeństwa.
 13. Akceptując regulamin, akceptujesz fakt, że korzystamy z podmiotów podprzetwarzających, wskazanych w Załączniku nr 3, dochowując należytej staranności przy ich doborze, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo powierzanych nam danych. W przypadku dokonania zmian w liście podmiotów podprzetwarzających, przekażemy Ci drogą elektroniczną aktualną listę podmiotów podprzetwarzających, z których korzystamy. 
 14. Nie przekazujemy powierzonych danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 15. Jeżeli zostanie do Ciebie skierowane żądanie pochodzące od osoby fizycznej, której danych osobowych jesteś administratorem, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO i będziesz potrzebować od nas pomocy w wywiązaniu się z obowiązku odpowiedzi na to żądanie, możesz skierować do nas stosowną prośbę o pomoc, a my, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udzielimy pomocy w terminie do 7 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego.
 16. Pamiętaj jednak, że to Ty jako administrator danych osobowych jesteś odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych, w tym wnioski o dostęp, sprostowanie, usunięcie, wymazanie, otrzymanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a my możemy Ci jedynie pomóc w zakresie informacji związanych z rolą Navifleet w procesie przetwarzania danych.  
 17. Jeżeli podmiot danych zwróci się bezpośrednio do nas w celu realizacji przysługujących mu praw, przekażemy Ci taki wniosek w celu zajęcia się sprawą. 
 18. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłaszamy ten fakt do Ciebie. W takiej sytuacji, dostarczamy Ci również, na Twoje żądanie, informacji wskazanych przez Ciebie, które niezbędne są do wywiązania się przez Ciebie z obowiązku notyfikacji naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, które:
  1. powstało z wyłącznej Twojej winy, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosisz Ty, 
  2. powstało z wyłącznej naszej winy, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosimy my,
  3. powstało zarówno z winy Twojej, jak i naszej, w zakresie danych nam powierzonych - koszty obsługi naruszenia są ponoszone przez obie strony, proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do naruszenia.  
 20. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz naszej pomocy w związku z oceną skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, powiadomisz nas o tym, a my, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udzielimy Ci pomocy w terminie do 30 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego i ograniczona jest wyłącznie do zakresu odpowiadającego roli Navifleet w procesie przetwarzania danych. 
 21. Po upływie 30 dni  od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Navifleet lub po otrzymaniu od Ciebie polecenia usunięcia powierzonych danych, usuwamy powierzone dane oraz ich wszystkie istniejące kopie, chyba że ich dalsze przechowywanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, przez które należy rozumieć w szczególności:
  1. potrzebę wykazania, że należycie wykonaliśmy łączącą nas umowę,
  2. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy, w tym również roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym — przez okres przedawnienia tych potencjalnych roszczeń, z uwzględnieniem dodatkowego okresu na czynności związane z tymi roszczeniami,
  3. nasze cele i obowiązki wynikające z odpowiednich norm lub standardów zawodowych dotyczących naszej działalności,
  4. nasze cele i obowiązki wynikające z naszych wewnętrznych procedur i polityk, w tym zwłaszcza mających na celu wypełnienie wymogów związanych z ochroną danych osobowych. 
  5. wymogi prawa polskiego lub prawa europejskiego nakazujące nam w dalszym ciągu przechowywać powierzone dane osobowe. 
 22. W sytuacji, gdy pomimo zakończenia świadczenia usług związanego z przetwarzaniem lub polecenia usunięcia powierzonych danych, podejmujemy decyzję o ich dalszym przechowywaniu, stajemy się samodzielnym, niezależnym od Ciebie administratorem tych danych osobowych. Na Twoje żądanie, potwierdzimy, że powierzone dane osobowe zostały trwale usunięte, albo że jesteśmy zmuszeni w dalszym ciągu przechowywać dane z powodów wskazanych powyżej.
 23. Zarówno Ty, jak i my, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych), wzajemnego powiadamiania się o:
  1. wszystkich okolicznościach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych,
  2. wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy państwowe, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które związane są z powierzeniem nam przetwarzania danych,
  3. wszelkich roszczeniach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem powierzonych nam danych.
 24. Pamiętaj, że w okresie obowiązywania umowy o korzystanie z Navifleet jesteś zobowiązany powiadomić nas o upływie przewidzianego okresu przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz konieczności ich usunięcia lub zniszczenia, zgodnie z przyjętą przez Ciebie procedurą retencji danych osobowych; w przypadku, gdy nie wydasz nam polecenia usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, jesteśmy zobowiązani przechowywać takie dane do czasu otrzymania stosownego polecenia. Polecenie może zostać wydane przez funkcje Navifleet pozwalające na usuwanie danych zgromadzonych w ramach konta użytkownika.   
 25. Na Twoje żądanie, udostępniamy Ci wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszych zasadach oraz umożliwiamy Ci lub audytorowi upoważnionemu przez Ciebie, przeprowadzanie audytów, z tym, że koszty audytu w całości ponosisz Ty, co obejmuje wynagrodzenie wyznaczonego audytora, a także nasze koszty związane z zaangażowaniem czasowym i delegowaniem odpowiedniego personelu. 
 26. Jesteś zobowiązany powiadomić nas o planowanym audycie z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym w przypadku podejrzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, termin ten może być skrócony do 3 dni kalendarzowych. 
 27. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, naszymi wewnętrznymi procedurami i politykami oraz zasadami dotyczącymi sposobu i zakresu przeprowadzania audytu uzgodnionymi uprzednio pomiędzy nami. W przypadku zlecenia kontroli zewnętrznemu audytorowi, warunkiem przeprowadzenia kontroli jest uprzednie zawarcie z nami przez audytora z  umowy o zachowaniu poufności, o treści przez nas określonej, przy czym zawarcie umowy może polegać również na akceptacji odrębnego regulaminu. 
 28. Mamy prawo odmówić, w uzasadnionym zakresie, przekazania Tobie lub audytorowi informacji, udostępnienia materiałów lub swoich obiektów do audytu w przypadku, gdy w naszej ocenie mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa (poufności, dostępności lub integralności) naszych danych lub naszych klientów, w tym w szczególności poprzez ujawnienie rozwiązań organizacyjnych lub technologicznych stosowanych przez nas w celu ochrony danych osobowych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia poziomu ochrony jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez nas lub gdy mogłoby to spowodować zagrożenie tajemnicy naszego przedsiębiorstwa.
 29. Wszelkie osoby (inne niż osoby zatrudnione przez nas) przeprowadzające audyt w pomieszczeniach lub naszych systemach zobowiązane są do przestrzegania polityk bezpieczeństwa danych obowiązujących w naszej organizacji, co zostanie potwierdzone na piśmie przez osoby przeprowadzające audyt przed rozpoczęciem przedmiotowego audytu.  
 30. Po dokonaniu audytu jest sporządzany protokół pokontrolny, w którym możesz wskazać stwierdzone uchybienia w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Protokół powinien być nam przekazany najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia audytu. Możemy odnieść się do zastrzeżeń najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego. 
 31. Jesteśmy zobowiązani niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne, jeśli są one uzasadnione. 
 32. Ponosimy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z powierzeniem nam przetwarzania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ponosimy wyłącznie za zdarzenia, które wystąpiły z wyłącznej naszej winy, co w szczególności oznacza, że nie odpowiadamy za szkody powstałe w związku z Twoim lub osób trzecich działaniem, zaniechaniem lub przyczynieniem się lub wystąpieniem siły wyższej. 
 33. Całkowita nasza odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczona jest do szkody umyślnej - z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć.